Radin Print - Tehnička uputstva

Tehnička uputstva

Za kvalitetan tisak potrebno je PDF-ove pripremiti u skladu sa tehničkim parametrima s obzirom na vrstu tiska i papira na kojem će se tiskati.
Ovdje se nalazi kratak pregled tehničkih karakteristika koje treba primjenjivati u procesu izrade materijala za tisak.

 • Pravilna izrada materijala za tisak
 • Dokument mora biti u PDF formatu. Uputa za izradu PDF-a. Pogledaj Postavke za Export u PDF

 • Rezolucija slika za kvalitetnu reprodukciju mora biti 300 dpi. Prihvatljiva rezolucija za otisak slabije kvalitete može biti 150 dpi, a maksimalna 600 dpi. Rezolucija 1-bit slika ne smije prelaziti 2400 dpi.

 • Format stranice u PDF-u mora mora biti ispravno zadan i centriran u stranici dokumenta.

 • Od oznaka treba sadržavati crop marks sve ostale oznake su nepotrebne.

 • PDF mora sadržavati napust od minimalno 3 mm sa svih strana.

 • Svi važni elementi tekst, paginacija i slično moraju biti odmaknuti od linije reza najmanje 3mm osim slika ili podloga koje koje idu u rez. Prikaz za napust

 • Kod proizvoda manjeg formata (A5, A6...) napust treba biti 5 mm a važni elementi na stranici uvučeni od ruba (reza) isto za 5 mm.

 • Kod bindanih proizvoda treba voditi računa da zbog bočnog lijepila na drugoj stranici omota i prvoj stranici knjižnog bloka svi elementi odmaknu za cca 5 mm. Prikaz za bindanje

 • Svi elementi (slike, logotipi, tekst...) na stranici koju pripremate za tisak moraju biti konvertirani u CMYK prije izrade PDF-a, osim specijalnih boja tipa Pantone koje moraju biti označene kao posebna (Spot) boja.

 • Svi tekstovi u vašem dokumentu su definirani iz nekog fonta. U PDF-u moraju biti embedani“, tj. pri izradi dokumenta treba biti uključena opcija „embed“.

 • Svi tekstovi koji su manji od 24 točke moraju biti definirani od 100% samo jedne boje.

 • Svi tekstovi definirani od 100% crne boje moraju imati uključenu opciju „overprint“.

 • Overprint opciju treba koristiti samo na tekstovima koji su definirani kao 100% crna. U slučaju da vam je overptint opcija uključena na elementima koji nisu 100% crna može doći do neželjenih efekata koje ne možete vidjeti na monitoru, ukoliko nemate uključenu opciju za simulaciju overprinta.

 • Ukoliko želite postići efekt duboke crne boje na velikim površinama ili velikim naslovima koristite recepturu za definiranje “duboke crne” K=100%, C=70%, M=60%, Y=60% za premazne papire ili K=100%, C=50%, M=40%, Y=40% za nepremazne papire. Ukoliko imate duboku crnu definiranu iznad ovih vrijednosti, može doći do neželjenog efekta otiranja i razmazivanja boje po drugim dijelovima vaše tiskovine.

 • Veličina slova ne smije biti manja od 6 pt, a slova u negativu 8 pt.

 • Minimalna debljina linije od 100% jedne boje ne smije biti manja od 0,2 točke.

 • Svi dodatni elementi kao parcijalni lak, foliotisak, slijepi tisak, spot boje moraju biti u posebnom kanalu sa uključenom „overprint“ opcijom. Overprint primjeri

Kalibracija monitora

Poželjno je imati kalibrirane monitore na kojima se radi priprema za tisak da bi imali što vjerniji kolorni prikaz tiska na monitoru. Pri pregledu gotovih PDF ova u programu Adobe Acrobat treba izabrati pripadajući simulacijski profil u opciji „Output preview“ za papir na kojem se tiska. Simulacijski prikaz PDFa u tisku

Primjena standarda i izrada probnih otisaka

Tiskara Radin Print se u okviru svog proizvodnog procesa tiska rukovodi ISO standardom 12647 koji osigurava najkvalitetniju moguću reprodukciju digitalnog zapisa u tiskovni zapis.
U sklopu toga izrađujemo i certificirani kolorni proof koji najsličnije simulira kako će izgledati tisak na određenoj vrsti papira.

Elektronsko odobravanje procesuiranih dokumenata

Svim našim kupcima nudimo mogućnost elektronskog odobravanja stranica putem interneta. Upute za web odobravanje materijala putem WebApproval online portala - Pogledaj - Delano upute

Ukupan nanos boje i primjena Color managementa

Jedan od ključnih faktora pri izradi kvalitetne pripreme je ukupan nanos boje na stranama, tzv Total Area of Ink Coverage ili TAC. Maksimalni nanos boje iznosi zbroj postotaka od kojih se boja sastoji. Znači 100% svih osnovnih boja u CMYK-u iznosi 400 % (cyan 100% + magenta 100% + žuta 100% + crna 100% = 400%). Takva površina uveliko narušava kvalitetu tiska jer je maksimalni nanos boje u tisku uvjetovan sušenjem boje, što je kombinacija penetracije, oksidacije i isparavanja. Zbog toga je kvaliteta sušenja ovisna od vremenskog perioda sušenja kao i vrsti i kvaliteti podloge na koju se otiskuje. Kako ne bi došlo do pada u kvaliteti tiska uslijed prevelikog sloja boje, određeni su maksimalni postotci ukupnog nanosa prema tipovima papira. Pogledajte vrijednosti
Za više informacija Preuzmite info o profilima

Primjenom odgovarajućih profila u obradi slika i izradi stranica osigurana je kvalitetna reprodukcija u tisku. Iz tog razloga potrebno je prije početka izrade pripreme namjestiti odgovarajuće postavke „ColorManagementa“ u programima za obradu slika „Photoshop“, Colorsettings za Photoshop

Da bi se osiguralo da svi programi kojima se služi za izradu stranica imaju istovjetno namještene opcije „ColorManagementa“ potrebno je provjeriti u settingsima dali su sinkronizirani (istaknuto crvenom bojom u prikazu settinga za „Coated v2“). Najjednostavniji način da se to napravi je aktivacija željenog Color settinga u programu Adobe Bridge koji će automatski istovjetno sinkronizirati sve Adobe programe - Bridge settings
Profile možete preuzeti ovdje - Profili

Vizualna kontrola dokumenata prije slanja u tiskaru

Preporučamo Vam da nakon kreiranja PDF-ova isti vizualno pregledate prije slanja u tiskaru. PDF-ove možete vizualno pogledati koristeći Adobe Acrobat profesional, sa uključenom „output preview“ opcijom u CMYK-u, izabranim odgovarajućim ICC profilom.

Kreiranje baza za adresiranje

Kako bi imali dobro pripremljenu bazu za adresiranje, molimo Vas da se pridržavate sljedećih pravila:Font smanjiti na 8 tipografskih točaka.
Koristiti isključivo jednu vrstu fonta, bez dodatnih znakova kao što su navodnici i slično.
Kolona ne smije da sadržavati više od 40 znakova.
Kod kolone sa poštanskim brojevima provjeriti da li se u kolonama nalaze samo brojevi. Ako se nalaze slovni znaci treba ih izbaciti.
Unutar ćelije ne bi smijeli prebacivati tekst u novi red uz korištenje “entera”. Redosljed kolona je sljedeći: kataloški broj, ime firme, ime i prezime osobe, adresa, grad, poštanski broj. Pogledajte primjer