Opći uvjeti poslovanja društva Radin print d.o.o.

Na snazi od: 04.01.2021. godine

1. PREDMET I PODRUČJE PRIMJENE OPĆIH UVJETA

 • 1.1.Predmet. Ovim Općim uvjetima poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se poslovni i ugovorni odnosi između društva Radin print d.o.o., Sveta Nedelja, Gospodarska 9, OIB: 08231094036 (u daljnjem tekstu: Radin print), kao pružatelja usluga/isporučitelja proizvoda, s jedne strane, i naručitelja usluga/proizvoda, s druge strane (u daljnjem tekstu: naručitelj).

 • 1.2.Primjena Općih uvjeta i odnos prema posebnim pogodbama. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve poslovne i ugovorne odnose između Radin printa i naručitelja kojima je predmet isporuka proizvoda i/ili usluga Radin printa i dopunjuju posebne pogodbe utvrđene između ugovornih strana. U slučaju odstupanja određene odredbe ovih Općih uvjeta i neke posebne pogodbe utvrđene između ugovornih strana u pisanom obliku, primjenjuje se odnosna posebna pogodba. Usmene pogodbe koje su u suprotnosti s odredbama ovih Općih uvjeta nisu važeće ukoliko ih Radin print nije potvrdio u pisanom obliku.

 • 1.3.Primjena na buduće ugovore. Nakon ugovaranja prvog posla s Radin printom na koji se primjenjuju ovi Opći uvjeti odnosno na koje se poziva ugovor ili ponuda Radin printa, ovi Opći uvjeti primjenjuju se i na svaki budući posao odnosno ugovorni odnos između Radin printa i naručitelja, također i u slučaju ako njihova primjena nije ponovo izričito ugovorena odnosno ako se narednim ponudama ili potvrdama narudžbi Radin print nije izričito pozvao na ove Opće uvjete.

 • 1.4.Isključenje primjene Općih uvjeta naručitelja. Opći uvjeti poslovanja ili drugi opći ili posebni uvjeti naručitelja nisu sastavni dio poslovnog ni ugovornog odnosa između Radin printa i naručitelja, te se ne primjenjuju na njihov odnos. To vrijedi i onda ako se nalaze na poslovnom pismu, narudžbenici ili sličnom dokumentu naručitelja ili na koje se takav dokument poziva, kojim naručitelj naručuje proizvode ili usluge Radin printa ili potvrđuje ponudu Radin printa.

 • 1.5.Zasnivanje ugovornog odnosa. Ugovorni odnos između Radin printa i naručitelja zasniva se na jedan od sljedećih načina (i) sklapanjem pisanog ugovora, ili (ii) prihvatom ponude Radin printa od strane naručitelja unutar roka važenja ponude, ili (iii) potvrdom narudžbe naručitelja od strane Radin printa.

2. PONUDA I NARUDŽBA

 • 2.1.Ponuda na upit. Na temelju upita naručitelja Radin print će dostaviti ponudu za traženu uslugu/proizvod.

 • 2.2.Prihvat ponude. Narudžba ponuđene usluge i/ili proizvoda prema uvjetima ponude Radin printa sukladno ponudi iz točke 2.1. ovih Općih uvjeta i unutar roka važenja ponude, smatra se prihvatom ponude od strane naručitelja. Ukoliko ponuda predviđa buduće sukcesivne narudžbe kao i u slučaju ponude za višekratnu isporuku proizvoda i usluga unutar nekog perioda, potrebni su prihvat ponude i pojedinačne narudžbe u skladu s ponudom za svaku sukcesivnu narudžbu odnosno višekratnu isporuku. Ponuda mora biti prihvaćena u pisanom obliku. Uvjet pisanog oblika je ispunjen ukoliko je prihvat ponude odnosno narudžba dostavljena elektroničkom poštom.

 • 2.3.Odstupanja narudžbe od ponude. Ako prihvat ponude odnosno narudžba odstupa u bilo kojoj točki ili parametru od ponude Radin printa, takav prihvat ponude odnosno narudžba smatra se ponudom naručitelja koja će biti obvezujuća za Radin print samo pod uvjetom izričite pisane potvrde od strane Radin printa.

 • 2.4.Rok važenja ponude. Ukoliko u ponudi nije izričito navedeno drugačije, ponuda Radin printa je obvezujuća u periodu od 14 dana od dana izdavanja/odašiljanja ponude. Prihvat ponude odnosno narudžba koju Radin print zaprimi nakon isteka navedenog roka, obvezuje Radin print samo ukoliko Radin print izričito potvrdi takvu narudžbu. Ukoliko je u ponudi izričito navedeno da uvjeti iz ponude vrijede u određenom vremenskom periodu, prihvatom ponude nastaje ugovorni odnos pod uvjetima navedenima u ponudi, na određeno vrijeme određeno u toj ponudi.

 • 2.5.Otkazivanje narudžbe. Naručitelj može otkazati narudžbu tj. raskinuti ugovor sve dok Radin print nije završio naručenu uslugu odnosno proizvodnju, ali je u tom slučaju naručitelj dužan isplatiti Radin printu ugovorenu naknadu, umanjenu samo za iznos onih troškova koje Radin print nije imao, a koje bi inače imao da ugovor nije raskinut.

3. CIJENE I NAKNADE

 • 3.1.Obvezujuće cijene. Cijene odnosno naknade navedene u ponudi vrijede pod uvjetom da naknadna specifikacija narudžbe, koju će dostaviti naručitelj, nema odstupanja u odnosu na ponudu. U slučaju da specifikacije narudžbe odstupaju u odnosu na ponudu Radin printa, Radin print ovlašten je izvršiti jednostrano povećanje cijene odnosno naknade navedene u ponudi, sukladno utjecaju odstupanja u odnosu na cijenu odnosno naknadu iz ponude, u kojem slučaju se tako izrađena ponuda ima smatrati novom ponudom u smislu točke 2.1. ovih Općih uvjeta i prvotna ponuda više ne obvezuje Radin print.

 • 3.2.Porez. Cijene i naknade navedene u ponudi ne uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV). Radin print kao obveznik PDV-a prilikom izdavanja računa na temelju ponude, na cijenu odnosno naknadu navedenu u ponudi obračunava PDV i izdaje naručitelju račun za pružene usluge i/ili isporučene proizvode, kojim računom su obuhvaćene cijena odnosno naknada iz ponude i obračunati PDV na tu cijenu, i taj račun je naručitelj dužan podmiriti u cijelosti o njegovom dospijeću, odnosno u roku koji je naveden na računu.

 • 3.3.Troškovi koji nisu uključeni u cijenu odnosno naknadu. Ukoliko nije izričito ugovoreno drugačije, sve cijene odnosno naknade navedene u ponudi vrijede za isporuke na bazi isporuke u franko pogon/skladište Radin printa u Svetoj Nedelji. Cijena odnosno naknada navedena u ponudi stoga ne uključuje prijevoz, dostavu, osiguranje, carine, i druge troškove otpreme osim ako u konkretnoj ponudi nije izričito navedeno drugačije. Troškovi dostave, prijevoza, otpreme ili drugi troškovi zaračunavaju se zasebno, ukoliko je sa naručiteljem ugovorena usluga dostave, prijevoza, otpreme, odnosno, ukoliko su s naručiteljem ugovoreni drugi troškovi i usluge.

 • 3.4.Pakiranje uključeno u cijenu odnosno naknadu. Ukoliko nije izričito određen način pakiranja, cijene odnosno naknade navedene u ponudi obuhvaćaju samo obično pakiranje u skladu s poslovnom praksom Radin printa. Ukoliko naručitelj želi poseban način pakiranja (foliranje, kartoni, i dr.), troškovi takvog pakiranja se obračunavaju zasebno prema ugovorenim uvjetima i cijenama koje Radin print određuje za takve usluge.

 • 3.5.Dostava robe na paletama. Kad se dostava robe naručitelju obavlja na paletama u vlasništvu Radin printa, naručitelj je dužan iste vratiti u neoštećenom i ispravnom stanju Radin printu u roku od 30 dana od dana isporuke. Ukoliko naručitelj u navedenom roku ne vrati Radin printu primljene palete ili ih vrati u oštećenom ili neispravnom stanju, naručitelj je dužan nadoknaditi Radin printu vrijednost navedenih paleta, sukladno cijenama odnosno naknadama Radin printa, na temelju računa koji mu je u tom slučaju Radin print ovlašten izdati.

 • 3.6.Utjecaj promjena tečaja. Kada je cijena odnosno naknada proizvoda/usluge u ponudi određena u kunama, u slučaju promjene tečaja EUR/HRK u periodu od dana izdavanja/slanja ponude do dana izdavanja računa za više od +2%, Radin print je ovlašten jednostrano odgovarajuće uskladiti i promijeniti ugovorenu cijenu odnosno naknadu prema promjeni tečaja, a naručitelj se obvezuje platiti takvu cijenu odnosno naknadu sukladno računu koji će za plaćanje navedenog biti izdan.

 • 3.7.Povećanje cijene odnosno naknade. Ako nakon izdavanja/slanja ponude Radin printa ali prije početka proizvodnje dođe do povećanja cijena materijala koji se koriste za proizvodnju, pakiranje i isporuku naručenog proizvoda (papir, boje, ploče, materijali za uvez, folije, kartoni, palete i sl.), povećanja cijena energije, kao i povećanja cijena personala Radin printa iz razloga na koji Radin print nije mogao utjecati (npr. izmjene nekog kolektivnog ugovora čija je primjena proširena na Radin print ili izmjena zakona), i to za više od +2%, Radin print je ovlašten jednostrano odgovarajuće uskladiti i promijeniti ugovorenu cijenu odnosno naknadu u skladu s prethodno navedenim promjenama, a naručitelj se obvezuje takvu cijenu odnosno naknadu platiti sukladno računu koji će za plaćanje navedenog biti izdan.

 • 3.8.Dodatni troškovi. U slučaju produženja roka isporuke iz razloga za koje odgovara naručitelj, Radin print ima pravo obračunati naručitelju time uzrokovane dodatne troškove, a naručitelj se obvezuje tako obračunate troškove platiti sukladno računu koji će za plaćanje navedenog biti izdan.

 • 3.9.Naknadne promjene narudžbe i materijala potrebnih za izvršenje posla. U slučaju naknadnih promjena narudžbe, odnosno materijala potrebnih za tisak i za izvršenje posla (npr. zbog korekcija grafičke pripreme, korekcije tekstova na PDF-ovima od strane naručitelja, itd.), uključujući osobito promjene koje imaju za posljedicu zaustavljanje odnosno mirovanje strojeva i proizvodnje odnosno zastoj u izvršenju posla kod Radin printa, Radin print ima pravo na naknadu time uzrokovanih dodatnih troškova od naručitelja, a naručitelj se obvezuje takvu obračunate troškove platiti sukladno računu koji će za plaćanje navedenog biti izdan.

 • 3.10.Varijabilni dio cijene odnosno naknade. Ako je u ponudi Radin printa cijena odnosno naknada određena primjerice uz određene fiksne i varijabilne parametre ovisne o potrošnji materijala i sl., konačan obračun i račun koji će na temelju takve ponude Radin print izdati naručitelju, može odstupati od obračuna koji je dan kao primjer u ponudi odnosno narudžbi, a naručitelj se obvezuje takvu obračunatu cijenu odnosno naknadu platiti sukladno računu koji će za plaćanje navedenog biti izdan.

4. UVJETI PLAĆANJA

 • 4.1.Dospijeće računa. Radin print izdaje račune u pravilu s danom isporuke, ali ne kasnije od petnaestog dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je nastala isporuka dobara. Ukoliko nije drugačije ugovoreno odnosno navedeno u ponudi, Naručitelj je dužan podmiriti račun u roku od 15 dana od dana izdavanja računa, bez odbitaka bilo kakvih troškova doznake i sl., pod uvjetom da je zaprimio valjani račun. Računi se plaćaju isključivo doznakom na bankovni račun Radin printa naznačen u računu, te se smatraju podmireni s danom kada kreditnoj instituciji kod koje se vodi račun Radin printa stigne novčana doznaka u korist Radin printa.

 • 4.2.Predujam i kašnjenje s uplatom predujma. Kada je u ponudi Radin printa, odnosno u ugovoru, isporuka uvjetovana plaćanjem predujma dijela ili cjelokupnog iznosa cijene, Radin print nije dužan započeti s izvršenjem ugovora odnosno narudžbe prije nego što naručitelj izvrši uplatu tog predujma, te se ugovoreni rokovi isporuke odgovarajuće pomiču, odnosno (ako su određeni u danima), računaju od dana uplate predujma. Ako je određen krajnji rok za uplatu predujma i u tom roku naručitelj ne uplati predujam, kao i u slučaju ako rok uplate predujma nije određen u ponudi odnosno ugovoru, ali naručitelj ne uplati predujam niti u roku od sedam dana od dana prihvata ponude, Radin print je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor. U slučaju da Radin print nije raskinuo ugovor zbog kašnjenja naručitelja s uplatom predujma sukladno odredbama prethodne rečenice, Radin print nije vezan rokom isporuke koji je naveden u ponudi, te će po zaprimljenoj uplati predujma obavijestiti naručitelja o predvidivom mogućem roku isporuke.

 • 4.3.Pravo na predujam kada nije izričito ugovoren. U slučaju velikog opsega narudžbe, odnosno velike količine potrebnog materijala koji se koristi u proizvodnji, odnosno u slučaju posebnih prethodnih usluga potrebnih za pripremu proizvodnje, radi izvršenja ugovora i narudžbe naručitelja, Radin print ovlašten je od naručitelja zatražiti plaćanje predujma za pokriće navedenih troškova materijala i/ili prethodnih usluga, koji su potrebni za proizvodnju odnosno izvršenje ugovora, čak i ako to nije izričito ugovoreno odnosno navedeno u ponudi.

 • 4.4.Ugovorni instrumenti osiguranja. Ukoliko je u ponudi odnosno ugovoru određeno plaćanje u određenom roku od isporuke odnosno izdavanja ili dostave računa, a ugovor odnosno ponuda predviđa određene instrumente osiguranja plaćanja koje izdaje naručitelj, Radin print nije dužan započeti s izvršenjem ugovora prije nego što naručitelj dostavi odgovarajuće instrumente osiguranja plaćanja, te se rokovi isporuke odgovarajuće pomiču odnosno (ako su određeni u danima) računaju od dana ispunjenja uvjeta dostave odnosno zasnivanja ugovorenog instrumenta osiguranja plaćanja. Ako je ugovoreno sredstvo osiguranja plaćanja bez naznake iznosa, ono mora biti izdano na tako da su njime pokrivena ukupna vrijednost narudžbe uvećana za PDV, te kamate i troškovi koji Radin printu mogu nastati zbog neispunjenja obveza naručitelja Ako je određen krajnji rok za dostavu odnosno zasnivanje instrumenata osiguranja plaćanja i naručitelj u tom roku ne dostavi ili zasnuje navedene instrumente osiguranja, kao i u slučaju ako rok nije određen, ali naručitelj ne dostavi odnosno ne zasnuje ugovoreni instrument osiguranja plaćanja niti u roku od sedam dana od dana prihvata ponude odnosno sklapanja ugovora, Radin print je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor. U slučaju da Radin print nije raskinuo ugovor zbog kašnjenja naručitelja s dostavom i zasnivanjem instrumenata osiguranja sukladno odredbama prethodne rečenice, Radin print nije vezan rokom isporuke koji je naveden u ponudi, te će po dostavi odnosno zasnivanju instrumenta osiguranja plaćanja obavijestiti naručitelja o predvidivom mogućem roku isporuke.

 • 4.5.Kašnjenje s plaćanjem. U slučaju kašnjenja s plaćanjem, Radin print ima pravo obračunati naručitelju zatezne kamate po stopi propisanoj zakonom. U slučaju kašnjenja naručitelja s plaćanjem, Radin print po svom izboru ima pravo odbiti izvršenje daljnjih pojedinačnih narudžbi i/ili pravo uskratiti odnosno zadržati isporuku već pripremljenih proizvoda sve do podmirenja otvorenih dospjelih obveza naručitelja ili uvjetovati izvršenje novih narudžbi i/ili isporuku pripremljenih proizvoda davanjem odgovarajućih instrumenata osiguranja plaćanja od strane naručitelja prema zahtjevu Radin printa. Radin print je u slučaju kašnjenja naručitelja s plaćanjem također ovlašten zadržati u svom posjedu druge stvari naručitelja koje se mogu izložiti prodaji, te se uz prethodno upozorenje naručitelju o namjeri prodaje zadržanih stvari može naplatiti iz njihove vrijednosti na isti način kao založni vjerovnik. Tijekom razdoblja zadržanja proizvoda pripremljenih za naručitelja ili drugih zadržanih stvari naručitelja, naručitelj je dužan snositi troškove skladištenja.

 • 4.6.Pogoršanje materijalnih prilika naručitelja. Značajnim pogoršanjem materijalnih prilika naručitelja smatrati će se osobito, ali ne isključivo, (a) nastup nelikvidnosti, pri čemu se pod nelikvidnošću smatra nemogućnost naručitelja u određenom vremenskom razdoblju ispuniti novčane obveze koje dospijevaju u tom razdoblju, osobito ako naručitelj više od 60 dana kasni u ispunjenju jedne ili više novčanih obveza čiji iznos prelazi 20% od iznosa naručiteljevih kratkoročnih obveza u protekloj godini, ili ako više od 30 dana kasni s isplatom plaća i pripadajućih poreza i doprinosa, (b) blokada računa koja traje više od tjedan dana, (c) podnošenje zahtjeva za pokretanje predstečajnog ili stečajnog postupka nad naručiteljem, (d) pokretanje ovršnog postupka na dijelovima imovine naručitelja koji su bitni za obavljanje poslovne djelatnosti.

 • 4.7.Ako se nakon sklapanja ugovora materijalne prilike naručitelja pogoršaju u toj mjeri da je neizvjesno hoće li moći ispuniti obveze plaćanja predujma ili plaćanja cijene, ili ako ta neizvjesnost proizlazi iz drugih ozbiljnih razloga, Radin print može zahtijevati plaćanje predujma u visini dijela ili cijelog iznosa vrijednosti narudžbe te odgoditi ispunjenje svoje obveze dok naručitelj ne uplati traženi iznos ili dok ne da odgovarajuće osiguranje prema zahtjevu Radin printa, a isto vrijedi i kada su materijalne prilike naručitelja bile u istoj mjeri teške još prije sklapanja ugovora, ako Radin print to nije znao niti mogao znati. U slučaju iz prethodne rečenice, ako postoje već izdani računi koji još nisu dospjeli, Radin print je također ovlašten zahtijevati njihovo trenutno plaćanje i prije ugovorenog dospijeća računa. Radin print može raskinuti ugovor ako naručitelj, u slučajevima iz točke 4.6. ovih Općih uvjeta, u primjerenom roku određenom od strane Radin printa ne plati zatraženi predujam ili ne dostavi odnosno ne zasnuje u korist Radin printa odgovarajuće instrumente osiguranja plaćanja prema zahtjevu Radin printa.

 • 4.8.Pravila uračunavanja. Uplatama naručitelja namiruju se („zatvaraju“) obveze naručitelja redom kako je koja dospjela za ispunjenje. Kada naručitelj pored glavnice duguje i kamate i troškove, najprije će se namirivati troškovi, zatim kamate, te potom glavnica. Izjave naručitelja kojima prilikom ispunjenja (plaćanja) određuje redoslijed namirenja tj. uračunavanja nisu mjerodavne i obvezujuće, osim ako Radin print prihvati naručiteljevu izjavu u pogledu uračunavanja. Eventualni prihvat pojedine ili više izjava naručitelja koje je dao prilikom ispunjenja u pogledu redoslijeda namirenja tj. uračunavanja, ne obvezuju Radin print u pogledu pravila o uračunavanju kod ispunjenja daljnjih obveza naručitelja.

 • 4.9.Reklamacije računa. Eventualne reklamacije na račun naručitelj je dužan dostaviti Radin printu pisanim putem uz detaljno obrazloženje reklamacije, u roku od 8 dana od dana izdavanja računa. Istekom navedenog roka, račun se smatra ispravnim i priznatim, te se naknadne reklamacije na izdani račun neće priznavati. U slučaju reklamacije naručitelja na račun, naručitelj nije ovlašten uskratiti plaćanje cijelog računa niti ostalih računa koje je izdao Radin print, već isključivo računa ili dijela računa koji je reklamiran, do odgovora Radin printa na njegovu reklamaciju računa, odnosno do konačnog rješavanja reklamacije.

5. ISPORUKA

 • 5.1.Određivanje roka isporuke. Rok isporuke određuje se u ponudi ili narudžbi u skladu s ponudom, ili pisanim ugovorom, a počinje teći, ako nije drugačije ugovoreno, od dana kada je Radin print zaprimio izjavu o prihvatu ponude odnosno narudžbu izdanu temeljem ponude ili od dana potpisa zasebnog ugovora, pod uvjetom da je do tog dana Radin print od naručitelja zaprimio sve materijale koji su potrebni za izvršenje posla i da su mu oni dostavljeni u ispravnom obliku/formatu. U slučaju da je Radin print sve materijale koji su potrebni za izvršenje posla u ispravnom obliku/formatu zaprimio nakon dana zaprimanja izjave o prihvatu ponude ili narudžbe, odnosno dana potpisa ugovora, rok isporuke počinje teći od dana kad su zaprimljeni svi materijali u ispravnom obliku/formatu. U slučaju kada je isporuka uvjetovana plaćanjem predujma odnosno dostavom/zasnivanjem instrumenata osiguranja plaćanja, rok isporuke počinje teći od dana prispjeća uplate predujma, odnosno od dana dostave instrumenata osiguranja/zasnivanja osiguranja plaćanja Radin printu. Dan zaprimanja prihvata ponude i narudžbe od naručitelja, dan potpisivanja ugovora, dan dostave svih materijala u ispravnom obliku/formatu, kao i dan prispjeća uplate odnosno dostave instrumenata osiguranja/zasnivanja osiguranja, ne uračunavaju se u rok isporuke, već on počinje teći prvi sljedeći radni dan. Kada je rok isporuke ugovoren u danima, u rok isporuke ne računaju se neradni dani (subota, nedjelja i državni blagdani u Republici Hrvatskoj).

 • 5.2.Okvirni rokovi. Ugovoreni rokovi isporuke su u pravilu „cirka“ termini, sve dok u pisanom obliku nisu određeni kao garantirani termini. Na zahtjev naručitelja eventualne izmjene rokova isporuke mogu se dogovoriti uz uvažavanje kapaciteta Radin printa, složenosti posla i dostupnih zaliha materijala potrebnih za izvršenje posla.

 • 5.3.Ovisnost roka isporuke o ispunjenju obveza naručitelja. Isporuka u ugovorenom roku, osobito u garantiranom terminu, ovisi o pravovremenom ispunjenju svih obveza od strane naručitelja (npr. dostava materijala za tisak u digitalnom, grafički ispravnom obliku, ispunjenje drugih obveza naručitelja prije ili za vrijeme proizvodnje, osobito davanje potrebnih informacija, plaćanje predujmova, itd.). U slučaju nedostataka dostavljenih materijala ili nepravovremenog ispunjenja obveze od strane naručitelja, Radin print ne odgovara za kašnjenje u ispunjenju svoje obveze u odnosu na ugovoreni rok isporuke, te je Radin print ovlašten jednostrano produžiti ugovoreni rok isporuke za primjereni period, a najmanje za vrijeme kašnjenja naručitelja.

 • 5.4.Naknadni, dodatni zahtjevi naručitelja. U slučaju naknadnih dodatnih zahtjeva naručitelja, osobito zahtjeva za promjenama u izvršenju narudžbe, koji su Radin printu priopćeni nakon što su stranke već ugovorile rok isporuke, Radin print je ovlašten jednostrano produžiti ugovoreni rok isporuke, prema svojoj procjeni, za primjereno razumno vrijeme.

 • 5.5.Viša sila. U slučaju nastupa nekog događaja više sile, koji onemogućuje Radin print da svoju obvezu ispuni u ugovorenom roku, ili zbog kojeg se izvršenje ugovornih obveza Radin printa ne može s pravom očekivati, Radin print će o tome obavijestiti naručitelja i ponuditi odgovarajuće dokaze (osim ako se radi o opće poznatim okolnostima i činjenicama). Nastupom više sile svi ugovoreni rokovi prestaju teći dok se smetnja ne ukloni ili ne prestane događaj više sile.
  Pod događajem više sile smatrat će se svaka radnja, događaj ili okolnost koja potpuno ili djelomično sprečava i/ili neizbježno ometa Radin print u izvršenju ugovorenih obveza, ako je ta radnja, događaj ili okolnost izvan područja utjecaja Radin printa i ako stvarno stanje kao takvo nije posljedica namjerne radnje ili nepažnje, propusta ili neuvažavanja dužne pažnje od strane Radin printa. Radnjama, događajima i okolnostima više sile smatrat će se osobito, ali ne i isključivo, (i) elementarne nepogode i izvanredne prirodne pojave kao što su poplava, potres, klizanje tla ili odron zemlje, požar, udar groma i sl., te epidemije i pandemije bolesti, (ii) rat ili drugi oružani sukobi, zatvaranje granica, revolucija; ustanak; terorizam, (iii) štrajk, isključenje s rada ili druge industrijske akcije kod Radin printa i/ili kod njegovih dobavljača odnosno podizvođača koji imaju utjecaj na izvršenje obveza Radin printa, (iv) nacionalizacija, izvlaštenje, embargo ili druge administrativne i/ili sudske odluke koje se mogu izjednačiti po svojem učinku s izvlaštenjem, (v) mjere nadležnih državnih tijela koje zabranjuju, ograničavaju ili onemogućavaju izvršenje ugovornih obveza Radin printa (ukoliko nisu skrivljene namjerom ili grubom nepažnjom od strane Radin printa), (vi) poteškoće u nabavi/opskrbi energijom.
  Ukoliko zbog okolnosti više sile ispunjenje obveze Radin printa postane nemoguće ili ako okolnost više sile traje više od mjesec dana i takvo mirovanje rokova ima za posljedicu prekoračenje prvotno ugovorenog roka za više od mjesec dana ili je očigledno da će nastupiti takvo prekoračenje, svaka ugovorna strana ima pravo otkazati narudžbu odnosno raskinuti ugovor. Naručitelj ima pravo raskinuti ugovor zbog mirovanja rokova uslijed više sile i prije isteka navedenog perioda od mjesec dana, ukoliko isporuka nakon prvotno ugovorenog roka zbog prirode posla/proizvoda za njega više nema smisla.
  U slučaju raskida Ugovora od strane Radin printa ili naručitelja zbog više sile, Radin print ima pravo na naknadu razmjernog dijela naknade (cijene) za do tada dokazano izvršene radove i naručenu opremu/materijale. Uvjet za plaćanje naknade za naručenu opremu/materijale je njihova isporuka naručitelju. Bilo kakva potraživanja naručitelja na ime naknade štete u slučaju raskida ugovora zbog okolnosti više sile su isključena.

 • 5.6.Odgovornost Radin printa za kašnjenje. U slučaju kašnjenja s isporukom iz razloga za koje je odgovoran Radin print, naručitelj može zahtijevati ispunjenje u primjerenom dodatnom roku, a raskinuti ugovor i/ili potraživati naknadu štete zbog kašnjenja tek ako Radin print niti u primjerenom dodatnom roku ne ispuni svoju obvezu. Dodatni rok mora biti primjeren prema vrsti i opsegu narudžbe.

 • 5.7.Djelomične isporuke. Radin print je ovlašten izvršiti djelomične isporuke, osim ako je posebnim sporazumom u pisanom obliku među strankama isključena djelomična isporuka proizvoda i usluga.

 • 5.8.Prihvatljivost više ili manje isporuka
  Zbog zahtjeva procesa proizvodnje moguća je proizvodnja više ili manje količine od stvarno ugovorene i naručene količine proizvoda/usluga.
  U slučaju proizvodnje više primjeraka, višak do 10 primjeraka se isporučuje naručitelju besplatno. Višak veći od 10 komada proizvoda Radin print će ponuditi naručitelju po sporazumno utvrđenoj cijeni ili uništiti o vlastitom trošku. Proizvedena količina manja od stvarno ugovorene i naručene količine smatra se prihvatljivim odstupanjem u granicama tolerancije sukladno tablici u nastavku, te se ne može reklamirati i ne utječe na promjenu ugovorene cijene odnosno naknade:

  Naklada Prihvatljivi manjak
  do 3.000 kom. - 4,0 %
  3.001 – 5.000 kom. - 3,5 %
  5.001 – 10.000 kom. - 3,0 %
  10.001 – 50.000 kom. - 2,5 %
  50.001 – 100.000 kom. - 2,0 %
  100.001 – 200.000 kom. - 1,5 %
  više od 200.000 kom. - 0,5 %

  Za proizvodni manjak veći od postotka prihvatljivosti iz prethodne tablice, Radin print će izvršiti nakladu o vlastitom trošku i naručitelju isporučiti razliku u količini isporučenih i naručenih proizvoda i usluga. Radin print zadržava pravo promjene tehnologije proizvodnje koja bitno ne narušava izgled, funkcionalnost i kvalitetu naručenog proizvoda i usluga za proizvodni manjak koji je potrebno nadoknaditi sukladno prethodnoj rečenici.

 • 5.9.Mjesto isporuke. Mjesto isporuke je pogon/skladište Radin printa – franko imenovano mjesto u Svetoj Nedelji, Gospodarska 9. Dostava do mjesta naručitelja vrši se samo ako je izričito ugovorena i na trošak naručitelja, u kojem slučaju je Radin print ovlašten dostavu obaviti sam ili izabrati prijevoznika po svom izboru.

 • 5.10.Prelazak rizika. Rizik oštećenja i slučajne propasti stvari prelazi na naručitelja u trenutku kad Radin print stavi robu na raspolaganje naručitelju odnosno njegovom prijevozniku na franko skladištu/pogonu Radin printa iz točke 5.9. ovih Općih uvjeta. U slučaju dostave do mjesta naručitelja koja je posebno ugovorena na zahtjev naručitelja, rizik oštećenja i slučajne propasti stvari prelazi na naručitelja u trenutku kad je Radin print stavio na raspolaganje prijevozniku koji obavlja navedenu dostavu na franko skladištu/pogonu Radin printa iz točke 5.9. ovih Općih uvjeta.

 • 5.11.Kašnjenje s preuzimanjem. Naručitelj je dužan bez odgađanja preuzeti robu koja je otpremljena sukladno ugovoru ili stavljena na raspolaganje za preuzimanje u mjestu isporuke. U slučaju neispunjenja ove obveze, smatra se da je isporuka izvršena na dan odašiljanja obavijesti da je roba otpremljena odnosno obavijesti da spremna za preuzimanje na mjestu isporuke i od tog dana rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari prelazi na naručitelja. U slučaju kašnjenja naručitelja s preuzimanjem, Radin print ima pravo potraživati od naručitelja naknadu troškova skladištenja i održavanja (neovisno o tome čuva li robu na vlastitom ili u tuđem skladištu), kao i pravo zadržanja robe dok se ne podmiri račun i svi troškovi. Ako naručitelj ne preuzme robu niti u dodatnom roku po opomeni Radin printa, Radin print je ovlašten prodati robu na bilo koji prikladan način, uključujući i iz slobodne ruke i u stari papir, te od takve prodaje namiriti iznos svih troškova čuvanja, održavanja i prodaje robe, a potom i iznos do tada neplaćene cijene odnosno naknade i eventualno nastale druge štete, dok će eventualni višak koji ostane nakon toga Radin print predati naručitelju. Ukoliko cijena odnosno naknada nije plaćena, a nije se mogla u cijelosti namiriti niti iz prodaje stvari opisane u prethodnoj rečenici, naručitelj je u svakom slučaju obvezan podmiriti razliku nenaplaćene cijene odnosno naknade kao i nadoknaditi sve troškove i nastalu štetu Radin printu.

6. KVALITETA I ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE

 • 6.1.Dostava materijala potrebnih za tisak i izvršenje posla. Naručitelj je dužan pravodobno dostaviti Radin printu materijale potrebne za tisak i izvršenje posla u grafički ispravnom, digitalnom obliku/formatu PDF ili PS format, ili u drugom obliku koji određuje Radin print. Navedeni materijali se Radin printu mogu dostaviti prijenosom na FTP server Radin printa, elektronskim servisima za transfer podataka ili na nosaču podataka (CD, DVD, USB stick, Hard disk), a način dostave određuje Radin print. Ukoliko to nije ugovoreno, Radin print nije dužan arhivirati, čuvati ili vratiti naručitelju dostavljene materijale za tisak ili nositelje podataka na kojima su dostavljeni, te će ih Radin print uništiti u skladu s propisima u roku od mjesec dana od izvršenja posla odnosno od isporuke naručitelju.

 • 6.2.Provjera ispravnosti materijala („Preflight check“). Radin print provjerava tehnološku ispravnost dostavljenih materijala kao i grafičke pripreme dostavljenog materijala iz točke 6.1. ovih Općih uvjeta. Ukoliko su grafička priprema odnosno materijali neispravni odnosno nisu podobni za početak procesa proizvodnje i izvršenje posla, Radin print će o tome obavijestiti naručitelja pisanim putem i naručitelju po potrebi dati potrebne savjete i sugestije radi ispravljanja grešaka, u skladu s Tehničkim uputstvima Radin printa. Na zahtjev naručitelja, Radin print će u suradnji s naručiteljem otkloniti uočene nedostatke. Otklanjanje nedostataka grafičke pripreme dostavljenog materijala, korekcije i izmjene u odnosu na predložak dostavljen od strane naručitelja izvršene na njegov zahtjev, obračunavaju se naručitelju prema stvarnim troškovima i za to je Radin print ovlašten naručitelju izdati poseban račun, a naručitelj je obvezan takav račun podmiriti. Radin print ne odgovara za pogreške u grafičkom dizajnu i grafičkoj pripremi koje je naručitelj previdio. Rok isporuke produžuje se za vrijeme potrebno za otklanjanje nedostataka grafičke pripreme, korekcija i izmjena koje je potrebno izvršiti u skladom s ovom točkom Općih uvjeta.

 • 6.3.Izmjene na zahtjev naručitelja. Izmjene i korekcije dostavljenih materijala iz točke 6.1. ovih Općih uvjeta, koje naručitelj zahtijeva usmeno, moraju se potvrditi pisanim putem. Ako naručitelj zahtijeva izmjene elektronskom poštom, dužan je dodatno upozoriti Radin print na takav zahtjev (npr. telefonom). Radin print će izvršiti izmjene i korekcije koje zahtjeva naručitelj bez odgovornosti za njihovu ispravnost. Rok isporuke produžuje se za vrijeme potrebno za otklanjanje nedostataka grafičke pripreme, korekcije i izmjene koje je potrebno izvršiti zbog naknadnih izmjena na zahtjev naručitelja.

 • 6.4.Provjera i odobrenje finalne datoteke. Radin print će naručitelju dostaviti na provjeru i odobrenje datoteku s grafičkom pripremom adekvatno pripremljenom za tisak isključivo putem platforme Delano, radi završne kontrole tehničke ispravnosti i točnosti sadržaja. Sve upute za korištenje platforme Delano nalaze se na web stranicana Radin printa (www.radinprint.hr) ili mogu biti poslane Naručitelju na njegov zahtjev putem e-maila. Naručitelj je dužan odobriti finalnu datoteku u primjerenom roku. Radin print može zadati primjereni rok za odobrenje, po isteku kojeg će se smatrati da je naručitelj odobrio finalni dokument. Odobrenje se smatra potvrdom ispravnosti grafičke pripreme i točnosti sadržaja te dopuštenjem za početak proizvodnje i izvršenja posla. Naručitelj može pisanim putem ovlastiti Radin print za početak proizvodnje i izvršenja posla i bez prethodnog odobrenja finalne datoteke i u tom slučaju isključena je odgovornost Radin printa za eventualne propuste i/ili nedostatke tehničke ispravnosti i točnosti sadržaja koji nastanu na proizvodima.

 • 6.5.Jamstvo za kvalitetu. Radin print će izvršiti svoje obveze prema pravilima struke i odgovara za kvalitetu proizvoda i usluga prema međunarodnoj normi ISO 12647-2 PROCESS STANDARD OFFSETDRUCK.

 • 6.6.Uzorkovanje proizvodnje. Radin print će prilikom tiskanja i dorade svih proizvoda raditi uzorkovanje svih faza proizvodnje (uzimanje kontrolnih araka u fazi tiska i gotovih proizvoda u fazi dorade). Uzorci se čuvaju u arhivi Radin printa i služe kao kontrolni primjerci u slučaju da postoje nedostatci na finalnom proizvodu. U procesu tiska se može dogoditi da se na manjem broju primjeraka zbog načina proizvodnje, pojave nesukladnosti (pranje guma, promjena role papira, toniranje papira preslikavanje boje). Nedostatci se mogu odnositi isklučivo na količinu između dva kontrolna arka koji se čuvaju u arhivi Radin printa.

 • 6.7.Neobvezatnost ispisa naručitelja. Predlošci ispisa koje je dostavio naručitelj (npr. digital Proof) nisu obvezujući za Radin print. Zbog utjecaja materijala na kojem se vrši tisak i tehnološkog proizvodnog procesa, moguća su i dopuštena manja odstupanja od dostavljenih ispisa i konačnog proizvoda. Isto vrijedi i u slučaju ako je Radin print dostavio naručitelju na odobrenje probni otisak (digital Proof), kao i za usporedbe probnih otisaka i konačnog proizvoda koji nisu tiskani na identičnom papiru. U svim slučajevima dopuštena su odstupanja otisnutih boja unutar dozvoljenih granica tolerancije prema međunarodnoj normi ISO 12647-2 PROCESS STANDARD OFFSETDRUCK i tehničkim normama za grafičku industriju.

 • 6.8.Razlike boja na zaslonu i konačnog proizvoda. Reprodukcija boja na zaslonu elektroničkih uređaja i reprodukcija boja na konačnom proizvodu može također biti različita uslijed tehnoloških ograničenja, pa je stoga isključena odgovornost Radin printa za razliku u reprodukciji boja na zaslonu i na končanom proizvodu. Radin print u svakom slučaju ne odgovara za vizualni dojam i doživljaj razlike u bojama između zaslona računala naručitelja i konačnog proizvoda.

 • 6.9.Proizvodnja na materijalima naručitelja. U slučaju tiska i izvršenja posla uz korištenje materijala dostavljenih odnosno nabavljenih od strane naručitelja, naručitelj nema pravo na reklamacije u pogledu odstupanja otisnutih boja, sadržaja ili dimenzija te bilo kakvih oštećenja nastalih na donesenom materijalu prilikom tiska, dorade, skladištenja ili dostave robe, osim ako se odstupanje ili oštećenje može pripisati namjeri ili gruboj nepažnji Radin printa. Naručitelj dogovara za sve oblike štete, uključujući i štete uzrokovane prekidom rada strojeva, koje nastanu zbog neodgovarajućih svojstava ili količine materijala koji nabavlja i dostavlja Radin printu. Ako se tisak vrši na materijalima koje nabavlja i dostavlja naručitelj, uskladištenje materijala u pogonu/skladištu Radin printa obavlja se na trošak naručitelja.

 • 6.10.Obveza pregleda, prelazak rizika za greške. Naručitelj je dužan ispitati sukladnost isporučenih proizvoda s ugovorom kao i datoteke, predproizvode ili međuproizvode koji mu se dostavljaju na korekturu i/ili odobrenje i provjeru, u primjerenom roku. Radin print može zadati primjereni rok za korekturu i/ili odobrenje i provjeru, po isteku kojeg će se smatrati da je naručitelj odobrio tisak dostavljenog dokumenta. Rizici eventualnih grešaka prelaze na naručitelja odobrenjem finalne verzije za tisak u skladu s točkom 6.4. ovih Općih uvjeta. Odobrenjem finalne verzije za tisak isključena je odgovornost Radin printa za nedostatke tehničke ispravnosti i točnosti sadržaja, u skladu s točkom 6.4. ovih Općih uvjeta. Odstupanja dozvoljena grafičkim normama i standardima u proizvodnji iz točke 6.5. ovih Općih uvjeta, koja se odnose na preciznost reza, vjernost reprodukcije prema originalu, vrijednost tona boje i kvalitetu materijala na kojem se tiska, ne predstavljaju nedostatke.

 • 6.11.Vidljivi nedostaci. Naručitelj je dužan preuzete proizvode pregledati na uobičajeni način odmah po preuzimanju te o eventualnim nedostacima obavijestiti Radin print bez odgađanja pisanim putem s navođenjem detaljnog obrazloženja, inače gubi prava koja mu po toj osnovi pripadaju.

 • 6.12.Skriveni nedostaci. Ako se nakon preuzimanja proizvoda pokaže neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom, naručitelj se može pozvati na njega pod uvjetom da o njemu obavijesti Radin print bez odgađanja po otkrivanju takvog nedostatka, pisanim putem s navođenjem detaljnog obrazloženja. Radin print ne odgovara za nedostatke isporučenog proizvoda koji se pokažu nakon isteka 8 dana od dana predaje proizvoda. Naručitelj je dužan u svakom slučaju dokazati da je nedostatak postojao u vrijeme prelaska rizika na naručitelja.

 • 6.13.Dokazivanje nedostataka. Naručitelj je dužan dostaviti Radin printu proizvode s nedostatkom. Ukoliko naručitelj više ne može vratiti Radin printu proizvode s nedostatkom, prava po osnovi nedostataka i naknada štete mogući su samo onda ako naručitelj predoči Radin printu uzorke s nedostacima i odgovarajuću dokumentaciju o nedostacima od strane ovlaštene osobe u skladu s priznatim metodama kontrole kvalitete. Naručitelj u takvom slučaju priznaje Radin printovu dokumentaciju o kvaliteti koja se bazira na nekoj od priznatih metoda osiguranja kvalitete.

 • 6.14.Prava po osnovi nedostataka. Naručitelj se odriče prava na raskid ugovora zbog nedostataka isporučenih proizvoda/pruženih usluga. U slučaju opravdane reklamacije Radin print će po vlastitom izboru otkloniti nedostatak ili isporučiti zamjenske (dodatne) proizvode bez nedostatka. Ako otklanjanje nedostataka ili isporuka zamjenskih proizvoda više nije moguća ili se ne može izvršiti u razumnom roku ili je povezana sa znatnim troškovima, naručitelj ima pravo na smanjenje cijene. Ukoliko se Radin print i naručitelj ne mogu usuglasiti o postojanju nedostatka tj. opravdanosti reklamacije i/ili o smanjenju cijene, za rješavanje spora nadležan je sud iz točke 15.2. ovih Općih uvjeta. Reklamacija nekog nedostatka ne daje naručitelju pravo uskratiti plaćanje cijelog iznosa cijene za odnosnu isporuku, već samo dijela cijene koji se odnosi na reklamirane proizvode, i to samo do dana rješavanja te reklamacije odnosno odgovora Radin printa na reklamaciju. Na temelju reklamacije nedostatka nekog dijela isporuke naručitelj nema pravo reklamiranja cijele isporuke po odnosnoj narudžbi odnosno uskratu plaćanja naknade za cijelu isporuku, već samo za dio cijene koji se odnosi na reklamirani dio isporuke, i to samo do dana rješavanja te reklamacije odnosno odgovora Radin printa na reklamaciju.

 • 6.15.Odgovornost za štetu zbog nedostataka. Odgovornost Radin printa za posljedične štete uzrokovane nedostacima isporučenih proizvoda i usluga je isključena, osim u slučaju ako je nedostatak odnosno šteta uzrokovana namjerno ili grubom nepažnjom Radin printa. U svim slučajevima, odgovornost za štetu zbog nedostataka ograničena je do iznosa vrijednost narudžbe iz koje taj nedostatak odnosno šteta potječu. Radin print u svakom slučaju ne odgovara za štetu koja je uzrokovana nepravilnim skladištenjem, korištenjem ili transportom proizvoda od strane naručitelja ili njegovih distributera, prijevoznika ili drugih osoba po nalogu i uputi naručitelja.

7. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU

 • 7.1.Odgovornost za namjeru i grubu nepažnju. Isključena je odgovornost Radin printa za štetu zbog povrede ugovora (kašnjenje, neispunjenje ili ispunjenje s nedostacima) osim u slučaju ako je šteta uzrokovana namjerno ili grubom nepažnjom.

 • 7.2.Maksimalni iznos naknade štete. Odgovornost za štetu ograničena je osim toga i na iznos vrijednosti (cijene/naknade) narudžbe i - unutar tog iznosa – na iznos predvidive obične štete. Odgovornost za izmaklu dobit i neimovinsku štetu je isključena, osim ako je šteta uzrokovana namjerno ili grubom nepažnjom.

8. PRAVO VLASNIŠTVA

Predmeti koje je Radin print koristio za izvršenje posla, pomoćna sredstva i međuproizvodi, osobito otisnute tiskovne forme (otpadni papir/makulatura), nosači podataka, tiskarske ploče, litografije, matrice, šablone, druga za potrebe proizvodnog procesa korištena pomagala, kako i obrađeni podaci, ostaju u vlasništvu Radin printa i ne isporučuju se niti predaju na korištenje naručitelju, čak i onda ako je naručitelj za njih platio naknadu odnosno kada su zasebno obračunati naručitelju. Isto vrijedi i za radne materijale i podatke koji su bili potrebni za izvršenje posla s naručiteljem, koje je po narudžbi Radin printa proizveo drugi izvođač.

9. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

 • 9.1.Autorska prava Radin printa. Ako je Radin print sam nositelj autorskih ili drugih srodnih prava na proizvodima koji su isporučeni ili na dijelovima istih, naručitelj preuzimanjem i plaćanjem isporuke stječe neisključivo pravo distribucije. Ostala autorska prava, osobito pravo reproduciranja, ostaju Radin printu. Radin print ima isključivo pravo da sredstva za reproduciranje koja je proizveo koristi za izradu reprodukcija i nema obvezu predaje tih sredstava na korištenje naručitelju.

 • 9.2.Obveze naručitelja. Radin print nije dužan ispitivati ima li naručitelj pravo reproduciranja, naklade i ostala autorska prava za predloške i materijale bilo koje vrste koje naručitelj dostavlja Radin printu radi izvršenja posla, kao niti ima li naručitelj pravo dorade, izmjene ili korištenja na bilo koji način koji je potreban za izvršenje posla ugovorenog s naručiteljem. Zasnivanjem ugovornog odnosa između Radin printa i naručitelja na način iz članka 1.5., naručitelj izričito jamči da ima sva prava odnosno sva potrebna ovlaštenja za reprodukciju, nakladu, tisak, doradu, izmjenu i ostale načine korištenja, svih materijala koje u skladu s točkom 6.1. ovih Općih uvjeta dostavlja Radin printu za potrebe izvršenja naručenog posla.

 • 9.3.Davanje na korištenje aplikacijskih programa. Ako naručitelj Radin printu stavlja na raspolaganje materijale odnosno aplikacijske programe u svrhu daljnje obrade i korištenja dostavljenih podataka i materijala, naručitelj jamči Radin printu da je ovlašten na takvo ograničeno prosljeđivanje na korištenje. Radin print će takve materijale odnosno aplikacijske programe koristiti samo za obradu podataka i materijala u svrhu izvršenja posla odnosno ugovora s naručiteljem.

 • 9.4.Zaštita Radin printa od odgovornosti prema trećim osobama i nadležnim tijelima. Naručitelj je dužan osloboditi Radin print od odgovornosti za štetu, od prekršaja, upravnih, sudskih ili izvansudskih postupaka ili zahtjeva koje bi treće osobe isticale prema Radin printu po osnovi povreda autorskih i drugih srodnih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva ili prava osobnosti, a koje bi povrede proizašle iz poslovnog odnosa sa naručiteljem i izvršenja posla na zahtjev naručitelja i/ili iz materijala koje je radi ili u vezi izvršenja posla naručitelj dostavio Radin printu.

 • 9.5.Radin print će o zahtjevima trećih osoba i pokrenutim upravnim, sudskim ili izvansudskim postupcima iz točke 9.4. ovih Općih uvjeta bez odgađanja obavijestiti naručitelja, te je ovlašten prekinuti izvršenje posla do konačnog i pravomoćnog rješavanja navedenog zahtjeva odnosno upravnog, sudskog ili izvansudskog postupka. U tom slučaju Radin print ne odgovara za neispunjenje ugovora i preuzetog posla naručitelju, kao niti za štetu koja bi naručitelju zbog toga nastala ili mogla nastati.

 • 9.6.U slučaju parničnog postupka koji je pokrenut protiv Radin printa u vezi povreda navedenih u točki 9.4. ovih Općih uvjeta, Radin print će naručitelja obavijestiti o parnici putem suda. Ukoliko naručitelj ne stupi u parnicu kao umješač na strani Radin printa, Radin print je ovlašten priznati tužbeni zahtjev te od naručitelja zahtijevati naknadu štete, bez obzira je li priznanje zahtjeva trećeg bilo pravno osnovano.

 • 9.7.Naručitelj je dužan nadoknaditi Radin printu sve troškove, kao i plaćene kazne i naknade štete koje je Radin print platio ili koji su mu nastali u vezi s postupcima i zahtjevima trećih osoba i nadležnih institucija, zbog povreda navedenih u točki 9.4. ovih Općih uvjeta.

10. CESIJA

Naručitelj ima pravo prodati naručene i preuzete proizvode u okviru svog redovnog poslovanja. Prodajom proizvoda koje je naručitelj naručio i preuzeo od Radin printa naručiteljeva potraživanja prema daljnjem kupcu (distributeru, komisionaru, ili drugom kupcu) prelaze na Radin print radi osiguranja svih potraživanja Radin printa iz poslovnog odnosa s naručiteljem. Nakon takvog prijenosa, naručitelj zadržava pravo na primitak isplate koja se treba izvršiti uslijed takve preprodaje. Pravo naplaćivanja cijene/naknade iz daljnjeg otuđenja proizvoda Radin print može opozvati ako naručitelj kasni s plaćanjem obveza prema Radin printu ili ako je nad njim pokrenut predstečajni ili stečajni postupak ili ako je nastupilo drugo pogoršanje materijalnih prilika naručitelja iz točke 4.6. i 4.7. ovih Općih uvjeta. Naručitelj je na zahtjev Radin printa dužan dostaviti popis daljnjih kupaca i sve dokumente iz kojih proizlaze odnosno kojima su regulirana ustupljena potraživanja, te obavijestiti daljnje stjecatelje o ovoj cesiji radi osiguranja. Ukoliko će za valjanost prijenosa tražbina sukladno mjerodavnim zakonskim propisima biti potrebno ispuniti određeni oblik,slopiti odgovarajući pisani ugovor, izvršiti registraciju ili ispuniti sličan uvjet, naručitelj je na zahtjev Radin printa dužan o svom trošku poduzeti sve što je potrebno za valjanost prijenosa tražbine na Radin print, kao i pristupiti sklapanju odgovarajućih pisanih ugovora u tu svrhu.

11. PRAVO ZADRŽANJA

Radin print ima pravo zadržati sve predloške, filmove, manuskripte, nositelje podataka, repromaterijale i druge stvari koje mu je naručitelj predao u posjed radi izvršenja ugovora ili po bilo kojoj drugoj osnovi sukladno čl. 72. Zakona o obveznim odnosima-a do ispunjenja svih dospjelih tražbina. Ako je naručitelj postao nesposoban za plaćanje Radin print ima pravo zadržanja iako njegova tražbina još nije dospjela.

12. OTISAK TVRTKE ILI ŽIG

 • 12.1.Označavanje na proizvodima. Naručitelj je dužan na svim tiskovinama koje tiska u Radin printu navesti Radin print kao izvršitelja usluge i staviti logo Radin printa u impresum svoje tiskovine, ukoliko ugovorom drukčije nije definirano.

 • 12.2.Korištenje podataka naručitelja. Radin print je ovlašten na svojim internetskim stranicama ili brošurama ili drugim reklamnim materijalima bez posebne suglasnosti naručitelja navesti podatke o naručitelju kao ugovornom partneru (uključujući i njegov karakteristični žig) i/ili podatke o proizvodima i uslugama isporučenim naručitelju kao reference, uključujući i odgovarajući prikaz proizvoda (npr. naslovnica i slično), osim u slučaju da je sa naručiteljem izričito i pisano ugovoreno drugačije.

13. DOSTAVA PROMOTIVNIH OBAVIJESTI

Sklapanjem ugovora ili zasnivanjem poslovnog odnosa s Radin printom naručitelj izjavljuje da je suglasan s korištenjem njegovih podataka u svrhu dostave promotivnih materijala, obavijesti i ponuda koje se odnose na usluge Radin printa, uključujući ponude novih proizvoda i usluga. Naručitelj može u svako vrijeme opozvati ovu suglasnost dostavom pisane obavijesti poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom na adrese Radin printa navedene na internetskoj stranici www.radinprint.hr.

14. POVJERLJIVOST

 • 14.1.Povjerljivim informacijama smatraju se, u bilo kojem obliku i na bilo kojem mediju, sve poslovne, financijske, tehničke i ostale informacije i saznanja ugovornih stranaka ili njihovih povezanih društava ili njihovih poslovnih partnera, koje nisu javne i čije otkrivanje neovlaštenim osobama može prouzročiti zlouporabu i štetu pogođenoj ugovornoj stranci ili nekom od njenih povezanih društava ili ugovornih partnera, osobito informacije o financijskim uvjetima poslovne suradnje između Radin printa i naručitelja.

 • 14.2.Svaka ugovorna strana je obvezna čuvati u tajnosti prema trećim osobama sve povjerljive informacije i dokumente o kojima je stekla saznanja u svojstvu stranke ugovora ili nekog s njime povezanog ugovora, osobito o pregovorima i odlukama stranaka s tim u vezi.

 • 14.3.Obveza čuvanja u tajnosti ne vrijedi za slučaj predočenja ugovora ili s njim povezanih dokumenata bankama. Osim toga, svaka stranka smije otkriti povjerljive informacije pripadnicima nekog odvjetničkog, računovodstvenog ili porezno-savjetodavnog zanimanja koji su obvezni čuvati profesionalnu tajnu, kada i ukoliko je to potrebno zbog očuvanja njezinih opravdanih interesa. Obaveza čuvanja u tajnosti također ne vrijedi u slučaju ako su povjerljive informacije moraju priopćiti na temelju obvezujućih pravnih propisa ili odluka sudova ili upravnih tijela, i to uvijek u pravno potrebnoj mjeri.

 • 14.4.U svim odnosima između Radin printa sa Naručiteljima u kojim se usluge u cijelosti ili djelomično sastoje u obradi osobnih podataka u smislu članka 4. točke 2. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), dalje u tekstu: GDPR, primjenjuju se pravila Radin printa koja se odnose na navedene osobne podatke, te važeći zakonski i podzakonski propisi u tom području, kao i sama uredba GDPR.

 • 14.5.Naručitelj se obvezuje poštovati sve propise i pravila iz prethodne točke 14.4. te uskladiti svoje poslovanje i ponašanje sa istima, a po potrebi i na traženje Radin printa sklopiti sa Radin printom sve odgovarajuće pisane ugovore/sporazume kojima je uređeno područje obrade osobnih podataka u smislu uredbe GDPR i drugih važećih propisa.

 • 14.6.Ukoliko Naručitelj na traženje Radin printa odbije sklopiti sa Radin printom odgovarajuće pisane ugovore/sporazume iz članka 14.5., kao i u slučaju da Naručitelj krši odredbe sklopljenog ugovora/sporazuma o zaštiti osobnih podataka ili propise o njihovoj zaštiti iz članka 14.4., Radin print ovlašten je otkazati narudžbu odnosno otkazati ugovor bez poštivanja otkaznog roka.

15. MJERODAVNO PRAVO I RJEŠAVANJE SPOROVA

 • 15.1.Mjerodavno pravo. Na sve odnose između naručitelja i Radin printa primjenjuje se materijalno pravo Republike Hrvatske. U slučaju ugovora o kupoprodaji s međunarodnim elementom, primjena Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj kupoprodaji robe (Bečka konvencija - CIGS) je isključena.

 • 15.2.Nadležnost. Za sve sporove koji proizađu u odnosima između Radin printa i naručitelja na koji se primjenjuju ovi Opći uvjeti, uključujući i sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, nadležan je stvarno nadležan sud u Zagrebu. Neovisno o tome, Radin print ima pravo izbora pokrenuti sudski postupak pred sudom koji je opće mjesno nadležan za naručitelja.

16. OTKAZ UGOVORA

Ako ugovor obuhvaća izvršenje tiskarskih radova koji se redovito ponavljaju, a nije ugovoreno trajanje niti otkazni rok, svaka ugovorna strana može otkazati ugovor pisanim putem uz otkazni rok od mjesec dana, koji se računa od dana kad je druga strana zaprimila obavijest o otkazu. U slučaju otkazivanja pojedinačne narudžbe od strane naručitelja za vrijeme trajanja ugovora nakon već izvršene narudžbe primjenjuje se točka 2.5. ovih Općih uvjeta.

17. ZAVRŠNE ODREDBE

 • 17.1.Objava Općih uvjeta. Ovi Opći uvjeti objavljeni su na internetskim stranicama Radin printa www.radinprint.hr dana 04.01.2021. godine i primjenjuju se s danom objave.

 • 17.2.Djelomična nevaljanost. Ako bi neka od odredbi ovih Općih uvjeta ili posebnih pogodbi ugovornih stranaka bila ili postala nevaljana, to neće imati utjecaja na pravovaljanost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta ili posebnih ugovornih pogodbi.

 • 17.3.Izmjene Općih uvjeta. Radin print pridržava pravo izmijeniti i dopuniti ove Opće uvjete. Izmijenjena i dopunjena verzija Općih uvjeta objavljuje se na internetskim stranicama Radin printa (www.radinprint.hr). Izmijenjeni i dopunjeni Opći uvjeti primjenjuju se na sve nove ugovorne odnose koji se zasnivaju nakon stupanja na snagu izmijenjenih i dopunjenih Općih uvjeta. Izmijenjeni i dopunjeni Opći uvjeti primjenjivati će se i na ugovorne odnose započete prije stupanja na snagu izmijenjene i dopunjene verzije Općih uvjeta, ako naručitelj u roku od 15 dana od dana njihove objave ne obavijesti Radin print pisanim putem da ne prihvaća izmjene i dopune Općih uvjeta. U slučaju dostave izjave o neprihvaćanju izmijenjenih Općih uvjeta iz prethodne rečenice, na postojeći ugovorni odnos primjenjivat će se verzija Općih uvjeta koja je bila na snazi u vrijeme zasnivanja ugovornog odnosa, pri čemu Radin print ima pravo otkazati postojeći ugovorni odnos uz otkazni rok od tri mjeseca.